Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thứ Ba, 4 Tháng Sáu, 2024 131 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Để thực hiện hiệu quả Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 50/2024/NĐ-CP) và tiếp tục thực hiện các nội dung quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP), ngày 31/5/2024 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2003/KH-UBND triển khai, có những nội dung như sau:

* Nội dung trọng tâm:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, tạo sự thống nhất về mặt nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH.

Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 05/3/2021 về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Kế hoạch số 3104/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và đồng thời căn cứ vào các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP điều chỉnh nội dung triển khai thực hiện phù hợp.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, đặc biệt đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chủ động nắm tình hình, tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; đặc biệt đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ; các tuyến đường giao thông, nguồn nước, bến lấy nước chữa cháy để phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các đối tượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP; chỉ đạo Công an tỉnh thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V, Vp ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác PCCC và CNCH; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác PCCC và CNCH; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

5. Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24h, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH đặc biệt đối với các phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

6. Củng cố, kiện toàn, xây dựng các lực lượng PCCC (lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; sau ngày 01/7/2024 là lực lượng an ninh ở cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và CNCH theo quy định.

7. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Kịp thời động viên, khen thưởng nhũng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để tình hình vi phạm về PCCC diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận.

8. Bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ công tác triển khai, thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

* Phân công nhiệm vụ:

1. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo các nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Trong đó, tập trung vào việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 721/KH-UBND ngày 05/3/2021, Kế hoạch số 3104/KH-UBND ngày 28/10/2022 và kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện hiệu quả, phê bình các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

– Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; duy trì thường xuyên công tác điều tra cơ bản, rà soát, thống kê số khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP để triển khai thực hiện việc phân cấp công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đảm bảo không để sót, lọt nhiệm vụ, đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý về PCCC trong đầu tư xây dựng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thường xuyên kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại một số đơn vị, địa phương, cơ sở trọng điểm, nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn cao.

– Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; trong đó, lồng ghép các nội dung liên quan đến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng đặc biệt đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

– Thực hiện nghiêm công tác thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24h, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH, đặc biệt đối với các phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy khi có cháy, nổ xảy ra. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC để xảy ra cháy, nổ; đặc biệt đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự để xử lý nghiêm theo quy định.

– Thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và các lực lượng khác theo quy định, bảo đảm sẵn sàng tham gia, xử lý hiệu quả các tình huống, sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đảm bảo thực hiện cơ chế phối hợp trong thông tin, chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện tham gia công PCCC, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu, đặc biệt đối với các vụ cháy rừng trên địa bàn.

3. Sở Tư pháp

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

– Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tổ chức tuyên truyền thường xuyên Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng đặc biệt đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, những hậu quả, tác hại và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kết quả xử lý của các lực lượng chức năng, biểu dương người tốt, việc tốt…

Chú trọng thực hiện vào các khung giờ có nhiều người dân theo dõi để cán bộ, nhân dân được biết và tích cực tham gia. 5. Sở Công Thương – Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng (gas), điện… thuộc phạm vi quản lý.

– Phối hợp lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác thường xuyên kiểm tra việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án thuộc lĩnh vực PCCC và CNCH, bảo đảm sự phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, cấp giấy phép đầu tư các dự án, công trình liên quan đến công tác PCCC tr ên địa bàn.

8 Sở Xây dựng

– Phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, nhà đầu tư các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác khi thiết kế và triển khai các dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Phụ lục V, Va, Vb Nghị định số 50/2024/NĐ-CP phải thực hiện đầy đủ quy trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Thực hiện việc xác định định mức sử dụng đất cho trụ sở làm việc của lực lượng Công an đảm bảo ANTT, PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an.

– Rà soát, lập danh sách các dự án, công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của điểm a, điểm b, khoản 2, điều 6, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP; phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác PCCC trong đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

9. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đối với các cơ sở di tích lịch sử, văn hóa, các cơ sở vui chơi giải trí, du lịch…

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH đối với các loại hình cơ sở trên. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện và có hình thức xử lý phù hợp, hiệu quả.

10. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở tất cả các cấp, bậc học tại các trường, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, CNCH theo quy định.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn xây dựng thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch huy động các lực lượng tham gia công tác PCCC rừng.

12. Sở Tài chính

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP theo quy định.

13. Các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị khác

– Chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP đến các đơn vị trực thuộc và tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên để nhận thức rõ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC.

– Chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chấp hành Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, cam kết không vi phạm các quy định về PCCC; tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, nhân dân nơi địa phương sinh sống tích cực phối hợp, tham gia công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

15. UBND các huyện, thành phố, thị xã

– Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

– Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư và các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP.

– Đầu tư ngân sách đối với hoạt động PCCC trên địa bàn quản lý như: Hỗ trợ xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, đổi mới, hiện đại hóa phương tiện PCCC cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn; hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng, hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách nhà nước.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị đinh số 50/2024/NĐCP tại các đơn vị, địa phương. Thành lập các đoàn liên ngành cấp huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCC và CNCH, đặc biệt trước các đợt cao điểm về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH hàng năm như: cao điểm về nắng nóng, cao điểm mùa hanh khô, Tết Nguyên đán…

– Huy động, bố trí kinh phí và các nguồn lực bảo đảm hỗ trợ các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP.

* Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP và nội dung kế hoạch này, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an.

2. Giao Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị đinh số 50/2024/NĐ-CP và kế hoạch này. Định kỳ hằng năm trước ngày 15/11 tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999