Hải Dương thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ

Thứ Hai, 8 Tháng Bảy, 2024 20 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 10/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2024. Để kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 02/2024/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với Chủ đầu tư của các công trình điện là tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Doanh nghiệp quản lý các công trình điện là tài sản công không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Ban Quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ đầu tư các công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn nhà nước: Khẩn trương, chủ động lập hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình điện gửi bên nhận (theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Phụ lục danh sách đơn vị điện lực được giao, ủy quyền làm bên nhận chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN ban hành kèm theo Công văn số 1100/EVN-KD ngày 01/3/2024); việc chuyển giao công trình điện thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác cần hoàn thiện nghiệm thu, quyết toán để bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật; chủ động lập hồ sơ đề nghị chuyển giao, thực hiện bàn giao công trình điện cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn điện lực Việt Nam theo quy định tại Chương III, Nghị định số 02/2024/NĐ-CP; quy trình thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình nội bộ cấp huyện quy định tại khoản 1, mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương.

3. Đối với việc xác lập quyền sở hữu toàn dân là công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước và công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 17 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP .

– Việc chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 02/2024/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước theo quy trình nội bộ cấp tỉnh được quy định tại khoản 1, mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương.

– Việc chuyển giao công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 02/2024/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2024/NĐ-CP; hướng dẫn việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các công trình điện được đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc chuyển giao công trình điện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý đối với phần diện tích đất gắn với công trình điện chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận công trình điện tại các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác thuộc phạm vi địa phương quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 02/2024/NĐCP; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đúng quy định tại Chương III Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

8. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư công trình điện thực hiện tiếp nhận công trình điện thuộc phạm vi được giao ủy quyền làm bên nhận; kịp thời báo cáo Sở Công thương những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm báo cáo Sở Công Thương về tình hình tiếp nhận công trình điện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Doanh nghiệp có vốn nhà nước; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương có trách nhiệm khẩn trương triển khai và phối hợp thực hiện theo quy định, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có)./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999