Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, 2024 24 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 04/6/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Công văn số 2066/UBND-VP ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1343/KH-SVHTTDL về triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định 76/2023/NĐ-CP), cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và Tập huấn Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

– Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dưới nhiều hình thức phù hợp:

+ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi, giao lưu, nói chuyện chuyên đề…

+ Thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình qua các cơ quan thông tấn báo chí, mở các trang, chuyên mục trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

– Nghiên cứu, biên tập, phát hành, phổ biến các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP để cung cấp đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Tổ chức các chương trình tập huấn, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

– Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện

a.Rà soát văn bản quy phạm pháp luật – Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công. – Thời gian hoàn thành: trong Quý III/2024.

b. Thực hiện rà soát, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật số 13/2022/QH15, các văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương.

– Thời gian: Thường xuyên hoặc sau khi có các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

c. Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo lĩnh vực, địa bàn quản lý thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

3. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

– Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

– Lồng ghép kiểm tra, giám sát việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một số cuộc kiểm tra liên ngành, chuyên ngành.

– Đánh giá kết quả triển khai và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. – Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc đột xuất.

Để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

– Quan tâm phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các nội dung tại phần II kế hoạch này nhằm góp phần thực hiện tốt Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

* Sở VHTTDL trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm chỉ đạo Phòng VHTT và các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu triển khai một số nội dung:

– Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP trên địa bàn, đảm bảo tiến độ thực hiện. – Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

Sở VHTTDL yêu cầu các phòng Quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hoá – Thông tin và Trung tâm: Văn hóa – Thể thao, Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch này và các nhiệm vụ về công tác gia đình đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

– Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và tổ chức thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh, Trung ương về kết quả thực hiện Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP theo quy định.

*Văn phòng Sở: Tham mưu tuyên truyền, phổ biến Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*Phòng Tổ chức pháp chế: Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

*Phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan trên địa bàn tham mưu UBND cấp huyện triển khai một số nội dung:

– Ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP trên địa bàn, đảm bảo tiến độ thực hiện.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999