Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ

Thứ Năm, 3 Tháng Tám, 2023 1182 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2805/KH – UBND ngày 02/8/2023 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Mục đích: Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ.

Nội dung thực hiện: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác ngoại giao kinh tế; mở rộng, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương với đối tác nước ngoài; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy địa phương, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tranh thủ dự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong công tác ngoại giao kinh tế; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999