Hải Dương triển khai Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Thứ Hai, 3 Tháng Tư, 2023 1219 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng trong việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị , địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy,chính quyền địa phương, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện. Thông qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các địa phương, đơn vị trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương vàviệc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng phát triển tỉnh Hải Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 03 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch số 580/KH-UBND về tổ chức Phong trào thi đua: “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh, kế hoạch cụ thể như sau:

*Nội dung thi đua:

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ,hiện đại: Thi đua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm; các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; các công trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tạo sự đột phá, các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hạ tầng số. Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cấp, phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với hạ tầng đồng bộ, bền vững; đảm bảo đô thị có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh. Cải tạo, chỉnh trang và khớp nối các khu cũ với các khu mới đảm bảo hài hòa, đồng bộ; cải thiện môi trường sống và nâng cao điều kiện, chất lượng sống của nhân dân. Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước đối với các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Thi đua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng. Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môitrường. Thi đua thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

*Tiến độ thực hiện: Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ năm 2022 – 2025): Ban hành Kế hoạch và triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm ở các địa phương, đơn vị trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2( từ năm 2026 – 2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

*Tiêu chí thi đua:

– Tiêu chí phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

-Tiêu chí đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có nhiều sáng kiến, giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội và các đoàn thể nhân dân.

– Tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xâydựng, sản xuất, kinh doanh, chủ động, tích cực tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo hiệu quả, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình..

– Tiêu chí gương mẫu thực hiện quản lý, sử dựng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Tiêu chí sử dụng tài nguyên thiên nhiên đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, trực tiếp tham gia đóng góp, phối hợp, giúp đỡ, tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, huyện, xã về phát triển kết cấu hạ tầng đối với người dân.

– Tiêu chí có sáng kiến, giải pháp hữu ích dược cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực… phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng đối tượng khác như doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân, cá nhân trong và ngoài tỉnh,…

Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

– Đối với khen thưởng cấp Nhà nước, thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.

– Đối với khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng.

Các hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999