Danh mục tài liệu phục vụ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2022

Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2022 319 lượt xem Chia sẻ bài viết:

1. Luật số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 về phòng chống ma túy

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx

2. Pháp lệnh s 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 v phòng chống mại dâm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-phong-chong-mai-dam-2003-10-2003-PL-UBTVQH11-50643.aspx

3. Luật s 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 v phòng chống mua bán người

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-66-2011-QH12-phong-chong-mua-ban-nguoi-122148.aspx

4. Luật số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 về trẻ em

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-VPQH-2018-Luat-Tre-em-392695.aspx

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999