Hải Dương triển khai xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, 2024 94 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 30/5/2024, tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua Nghị quyết (1) “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; (2) “Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, để đảm bảo thống nhất triển khai xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, ngày 10 tháng 6 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2156/UBND-VP về việc triển khai xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương” cho cán bộ, công chức, viên chức nắm và thực hiện.

– Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của tỉnh đối với công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; khẩn trương kiện toàn thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo đủ số lượng thành viên, nơi làm việc, các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc ngay từ ngày 01/7/2024.

2. Công an tỉnh:

– Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

– Xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ tục tuyển chọn, thành lập, công nhận thành viên, cho thôi tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

– Phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Hằng năm, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ mua sắm trang phục, mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị, tập huấn, đào tạo,… cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt vào ngày 01/7/2024; đặc biệt phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh và các sở, ngành liên quan tổ chức thành công Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cấp tỉnh, mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành dự chỉ đạo, động viên.

– Tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Luật, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, Thông tư số 14/2024/TT-BCA, Nghị quyết số 04/2024/NQHĐND; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND, ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các chủ trương của tỉnh về xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, hội viên và Nhân dân; đồng thời tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong triển khai xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua khác của địa phương./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999