Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, 2022 1525 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật PBGDPL trong thời gian tới, ngày 02/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1564/KH-UNND về việc tổng kết thực hiện Luật PBGDPL với những nội chính như sau:

* Phạm vi tổng kết: Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tại tất cả các sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết tính từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2022.

* Nội dung tổng kết: Theo Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Luật PBGDPL và các biểu mẫu thống kê kèm theo Kế hoạch này.

* Hình thức tổng kết: Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết thực hiện Luật PBGDPL phù hợp.

* Các hoạt động triển khai việc Tổng kết:(1) Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật PBGDPL gắn với Đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh; (2)Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện các văn bản;Xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự; phát hành sản phẩm truyền thông về kết quả thực hiện Luật PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, Cổng/Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã; (3) Xây dựng các báo cáo tổng kết và (4) Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL

Đồng thời, để triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổng kết Luật PBGDPL, UBND yêu cầu:

– Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tổng kết và kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này; Phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ đề nghị khen thưởng; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

– Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999