Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 14 Tháng Hai, 2023 50 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị Mặttrận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sau:

1.Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trước mắt, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tạo khí thế cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ những tháng đầu năm.

2.Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, trực tiếp tham gia công tác bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở, trọng tâm là tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp trong nhân dân, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT; phòng,chống dịch bệnh Covid – 19… Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức các đợt ra quân trấn áp mạnh mẽ tội phạm, tạo niềm tin, chỗ dựa và khí thế cổ vũ quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia.

3.Tiếp tục tập trung tham mưu, thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA,ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Củng cố, duy trì, xây dựng mới các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại cơ sở, đặc biệt là duy trì, phát triển, đề nghị Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận các mô hình hoạt động hiệu quả. Triển khai các kế hoạch của Bộ Công an đề xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

4.Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệANTQ”(19/8/2023) thực sự là Ngày hội của nhân dân, chủ yếu tập trung tại cơ sở, có sự quan tâm của
cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trực tiếp xuống dự, chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện Chương trình phối hợp hành động số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; các văn bản phối hợp liên ngành giữa ngành Công an với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, gắn kết với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021-2025”…

5.Tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch,vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yều cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đến chế độ, chính sách, hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”.

6.Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Bảo đảm kinh phí phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999