Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, 2022 193 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây viết tắt là Đề án 06), bước đầu đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần vào việc xây dựng Chính phủ số và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai Đề án 06 có phạm vi rộng, nhiều cấp, nhiều ngành, có tác động sâu sắc đến người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội nhưng còn nhiều người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa biết đến nội dung, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án số 06 và chưa biết được những tiện ích, quyền lợi được hưởng khi giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã ban hành văn bản số 1926/TCTĐA06 ngày 04/7/2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1.Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Đăng tin, bài viết, phóng sự, phát thanh, panô, áp phích… về các nội dung, tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh và xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý hành chính nhà nước và thu hút, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đạt hiệu lực, hiệu quả Đề án 06;

b) Quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, đi đầu thực hiện việc cấp căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử; lập tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính;

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh và xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác Đề án 06 của các thôn, khu dân cư thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các cuộc họp chi bộ thôn, khu dân cư, thông qua hệ thống phát thanh – truyền thanh cơ sở, mạng xã hội…; tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức chính trị – xã hội trong việc hướng dẫn tuyên truyền, vận động người dân, người thân, hội viên, đoàn viên thực hiện các nội dung của Đề án 06.

2.Công an tỉnh

a) Với vai trò là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao trong Đề án 06. Tăng cường thực hiện thu nhận hồ sơ tài khoản định danh và xác thực điện tử, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền để người dân biết, tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

c) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh triển khai giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời công khai minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính trên môi trường mạng để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện;

d) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót và không để xảy ra tình trạng chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

3.Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống phát thanh – truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng, định kỳ nhắc lại để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của Đề án 06 mang lại, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh và xác thực điện tử. Tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài và ưu tiến bố trí khung giờ tuyên truyền về các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân, cấp tài khoản và xác thực định danh điện tử. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả.

4.Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án số 06; đồng thời, sẵn sàng bố trí đoàn viên, hội viên có trình độ tin học hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công chủ động phối hợp và tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổ công tác Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999